Surya 🌞 namaskara πŸ™

Being immensely radiant and a life giving force on earth, the Sun β˜€οΈ is the representation of the invisible supreme power that nurtures and sustains the universe. Suryanamaskara is sun β˜€οΈ salutation πŸ™ , it combines yogasanas and pranayama. It is best done during sun rise or sun set time, facing the sun. It is to be done after ŚithilΔ«karana Vyayama and before Yogāsanas. Prayer to be recited before Suryanamaskara:

Continue reading Surya 🌞 namaskara πŸ™